Zakres usług

W ramach świadczonych usług przedmiotem wyceny jest:

wycena przedsiębiorstwa - jako zorganizowanego zespołu składników niematerialnych i materialnych, przeznaczonego do prowadzenia działalności gospodarczej,
• wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa – rozumianej jako organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych
i niematerialnych, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania,
• udział w kapitale własnym, z którym wiąże się różny poziom sprawowania kontroli nad przedsiębiorstwem.