Cele wyceny

• zabezpieczenie wierzytelności bankowych
• kupno - sprzedaż, zamiana nieruchomości
• podział majątku
• dział spadku
• zniesienie współwłasności
• ustalenie wysokości odszkodowań z tytułu wywłaszczenia
• określenie wynagrodzenia za ustanowienie prawa służebności przesyłu
• ustanowienie służebności gruntowej (drogi koniecznej)
• określenie wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości
• ubezpieczenie nieruchomości
• sprzedaż nieruchomości na rzecz dotychczasowego najemcy i użytkownika wieczystego
• oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste
• aktualizacja opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste
• przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
• oddanie nieruchomości w trwały zarząd
• aktualizacja opłaty z tytułu trwałego zarządu
• ustalenie opłat adiacenckich i planistycznych
• ustalenia wartości aportu i wartości udziałów
• sprzedaż przedsiębiorstw
• inne