Cele wyceny

• zabezpieczenie wierzytelności bankowych
• kupno - sprzedaż, zamiana nieruchomości
• podział majątku
• dział spadku
• zniesienie współwłasności
• ustalenie wysokości odszkodowań
• ubezpieczenie nieruchomości
• sprzedaż nieruchomości na rzecz dotychczasowego najemcy
• oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste
• aktualizacja opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste
• przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
• oddanie nieruchomości w trwały zarząd
• aktualizacja opłaty z tytułu trwałego zarządu
• ustalenie opłat adiacenckich
• ustalenia wartości aportu
• sprzedaż przedsiębiorstw
• inne