Wycena przedsiębiorstw

Wycena przedsiębiorstwa jest procesem dochodzenia do opinii o wartości całego przedsiębiorstwa, jego zorganizowanej części lub udziałów w jego kapitale własnym, przy zastosowaniu podejścia majątkowego, dochodowego lub porównawczego, dokonywanym przez wyceniającego, rozumianego jako osoba lub zespół osób posiadających odpowiednie kwalifikacje.

Wyróżnia się pełną wycenę przedsiębiorstwa, której celem jest wydanie opinii na temat wartości przedsiębiorstwa przy zastosowaniu metod i procedur właściwych do obiektywnego, bezstronnego i rzetelnego określenia wartości oraz uproszczoną  wycenę  przedsiębiorstwa i kalkulację wartości przedsiębiorstwa, dokonywaną z pominięciem lub uproszczeniem niektórych procedur wymaganych przy pełnej wycenie przedsiębiorstwa.

Raporty z pełnej i uproszczonej wyceny przedsiębiorstwa są prezentowane w formie pisemnej. Wynik z kalkulacji wartości, po uzgodnieniu z zamawiającym, może mieć formę pisemną lub ustną.