Zakres usług

Zakres świadczonych usług obejmuje:

- określanie wartości nieruchomości  w tym:
• wycena nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi
• wycena nieruchomości zabudowanych budynkami o innym przeznaczeniu (przemysłowe, komercyjne, magazynowe)
• wycena nieruchomości lokalowych (lokale mieszkalne i użytkowe)
• wycena nieruchomości gruntowych niezabudowanych
• wycena nieruchomości rolnych
• wycena nieruchomości leśnych
- określanie wartości części składowych nieruchomości (zabudowań, drzew, krzewów, nasadzeń, infrastruktury technicznej)
- określanie wartości  praw rzeczowych do nieruchomości, w tym:
• wycena prawa własności
• wycena prawa użytkowania wieczystego
• wycena ograniczonych praw rzeczowych (np. służebność gruntowa, służebność osobista, służebność przesyłu)
• wycena zobowiązań (np. najem, dzierżawa)
- określanie wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości
- określanie wartości maszyn i urządzeń trwale związanych z gruntem
- określanie wartości przedsiębiorstw dla różnych celów