Zakres usług

Zakres świadczonych usług obejmuje:
- określanie wartości  nieruchomości, w tym:
• wycena nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi
• wycena nieruchomości zabudowanych budynkami o innym przeznaczeniu (przemysłowe, komercyjne, magazynowe)
•wycena nieruchomości lokalowych (lokale mieszkalne i użytkowe)
•wycena nieruchomości gruntowych niezabudowanych
• wycena nieruchomości rolnych
•wycena nieruchomości leśnych
- określanie wartości części składowych gruntu (obiektów budowlanych, infrastruktury technicznej, nasadzeń)
- określanie wartości  praw rzeczowych do nieruchomości, w tym:
• wycena prawa własności
• wycena prawa użytkowania wieczystego
• wycena ograniczonych praw rzeczowych (np. służebność gruntowa, osobista oraz służebność przesyłu)
• wycena zobowiązań (np. najem, dzierżawa) 
- określanie wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości
- określanie wartości szkód w częściach składowych gruntu
- określanie wartości maszyn i urządzeń trwale związanych z gruntem
- określanie wartości przedsiębiorstw dla różnych celów

Ponadto, od 2013 roku pełnię funkcję biegłego sądowego przy Sądzie Okręgowym w Krośnie z zakresu wyceny nieruchomości
i przedsiębiorstw.